Traditional

晚涼偶詠

日下西墻西,風來北窗北。
中有逐涼人,單床獨棲息。
飄蕭過雲雨,搖曳歸飛翼。
新葉多好陰,初筠有佳色。
幽深小池館,優穩閑官職。
不愛勿復論,愛亦不易得。

Simplified

晚凉偶咏

日下西墙西,风来北窗北。
中有逐凉人,单床独栖息。
飘萧过云雨,摇曳归飞翼。
新叶多好阴,初筠有佳色。
幽深小池馆,优稳闲官职。
不爱勿复论,爱亦不易得。

Pronunciation

wǎn liáng ǒu yǒng

rì xià xī qiáng xī , fēng lái běi chuāng běi 。
zhōng yǒu zhú liáng rén , dān chuáng dú qī xī 。
piāo xiāo guò yún yǔ , yáo yè guī fēi yì 。
xīn yè duō hǎo yīn , chū yún yǒu jiā sè 。
yōu shēn xiǎo chí guǎn , yōu wěn xián guān zhí 。
bù ài wù fù lùn , ài yì bù yì dé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.