Traditional

晚歲

壯歲忽已去,浮榮何足論。
身為百口長,官是一州尊。
不覺白雙鬢,徒言朱兩轓。
病難施郡政,老未答君恩。
歲暮別兄弟,年衰無子孫。
惹愁諳世網,治苦賴空門。
攬帶知腰瘦,看燈覺眼昏。
不緣衣食系,尋合返丘園。

Simplified

晚岁

壮岁忽已去,浮荣何足论。
身为百口长,官是一州尊。
不觉白双鬓,徒言朱两轓。
病难施郡政,老未答君恩。
岁暮别兄弟,年衰无子孙。
惹愁谙世网,治苦赖空门。
揽带知腰瘦,看灯觉眼昏。
不缘衣食系,寻合返丘园。

Pronounciation

wǎn suì

zhuàng suì hū yǐ qù , fú róng hé zú lùn 。
shēn wéi bǎi kǒu cháng , guān shì yī zhōu zūn 。
bù jué bái shuāng bìn , tú yán zhū liǎng fān 。
bìng nán shī jùn zhèng , lǎo wèi dá jūn ēn 。
suì mù bié xiōng dì , nián shuāi wú zǐ sūn 。
rě chóu ān shì wǎng , zhì kǔ lài kōng mén 。
lǎn dài zhī yāo shòu , kàn dēng jué yǎn hūn 。
bù yuán yī shí xì , xún hé fǎn qiū yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.