Traditional

晚歸府

晚從履道來歸府,街路雖長尹不嫌。
馬上涼於床上坐,綠槐風透紫蕉衫。

Simplified

晚归府

晚从履道来归府,街路虽长尹不嫌。
马上凉于床上坐,绿槐风透紫蕉衫。

Pronunciation

wǎn guī fǔ

wǎn cóng lǚ dào lái guī fǔ , jiē lù suī cháng yǐn bù xián 。
mǎ shàng liáng yú chuáng shàng zuò , lǜ huái fēng tòu zǐ jiāo shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.