Traditional

晚歸早出

筋力年年減,風光日日新。
退衙歸逼夜,拜表出侵晨。
何處臺無月,誰家池不春。
莫言無勝地,自是少閑人。
坐厭推囚案,行嫌引馬塵。
幾時辭府印,卻作自由身?

Simplified

晚归早出

筋力年年减,风光日日新。
退衙归逼夜,拜表出侵晨。
何处台无月,谁家池不春。
莫言无胜地,自是少闲人。
坐厌推囚案,行嫌引马尘。
几时辞府印,却作自由身?

Pronunciation

wǎn guī zǎo chū

jīn lì nián nián jiǎn , fēng guāng rì rì xīn 。
tuì yá guī bī yè , bài biǎo chū qīn chén 。
hé chǔ tái wú yuè , shuí jiā chí bù chūn 。
mò yán wú shèng dì , zì shì shǎo xián rén 。
zuò yàn tuī qiú àn , xíng xián yǐn mǎ chén 。
jī shí cí fǔ yìn , què zuò zì yóu shēn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.