Traditional

晚春寄微之並崔湖州

洛陽陌上少交親,履道城邊欲暮春。
崔在吳興元在越,出門騎馬覓何人。

Simplified

晚春寄微之并崔湖州

洛阳陌上少交亲,履道城边欲暮春。
崔在吴兴元在越,出门骑马觅何人。

Pronunciation

wǎn chūn jì wēi zhī bìng cuī hú zhōu

luò yáng mò shàng shǎo jiāo qīn , lǚ dào chéng biān yù mù chūn 。
cuī zài wú xīng yuán zài yuè , chū mén qí mǎ mì hé rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.