Traditional

晚春登大雲寺南樓贈常禪師

花盡頭新白,登樓意若何?
歲時春日少,世界苦人多。
愁醉非因酒,悲吟不是歌。
求師治此病,唯勸讀楞伽。

Simplified

晚春登大云寺南楼赠常禅师

花尽头新白,登楼意若何?
岁时春日少,世界苦人多。
愁醉非因酒,悲吟不是歌。
求师治此病,唯劝读楞伽。

Pronunciation

wǎn chūn dēng dà yún sì nán lóu zèng cháng chán shī

huā jìn tóu xīn bái , dēng lóu yì ruò hé ?
suì shí chūn rì shǎo , shì jiè kǔ rén duō 。
chóu zuì fēi yīn jiǔ , bēi yín bù shì gē 。
qiú shī zhì cǐ bìng , wéi quàn dú léng qié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.