Traditional

晚春酒醒尋夢得

料合同惆悵,花殘酒亦殘。
醉心忘老易,醒眼別春難。
獨出雖慵懶,相逢定喜歡。
還攜小蠻去,試覓老劉看。
[小蠻,酒榼名也。
]

Simplified

晚春酒醒寻梦得

料合同惆怅,花残酒亦残。
醉心忘老易,醒眼别春难。
独出虽慵懒,相逢定喜欢。
还携小蛮去,试觅老刘看。
[小蛮,酒榼名也。
]

Pronunciation

wǎn chūn jiǔ xǐng xún mèng dé

liào hé tóng chóu chàng , huā cán jiǔ yì cán 。
zuì xīn wàng lǎo yì , xǐng yǎn bié chūn nán 。
dú chū suī yōng lǎn , xiāng féng dìng xǐ huān 。
huán xié xiǎo mán qù , shì mì lǎo liú kàn 。
[ xiǎo mán , jiǔ kē míng yě 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.