Traditional

晚春重到集賢院

官曹清切非人境,風日鮮明似洞天。
滿砌荊花鋪紫毯,隔墻榆莢撒青錢。
前時謫去三千裏,此地辭來十四年。
虛薄至今慚舊職,院名擡舉號為賢。

Simplified

晚春重到集贤院

官曹清切非人境,风日鲜明似洞天。
满砌荆花铺紫毯,隔墙榆荚撒青钱。
前时谪去三千里,此地辞来十四年。
虚薄至今惭旧职,院名抬举号为贤。

Pronunciation

wǎn chūn zhòng dào jí xián yuàn

guān cáo qīng qiē fēi rén jìng , fēng rì xiān míng sì dòng tiān 。
mǎn qì jīng huā pū zǐ tǎn , gé qiáng yú jiá sā qīng qián 。
qián shí zhé qù sān qiān lǐ , cǐ dì cí lái shí sì nián 。
xū báo zhì jīn cán jiù zhí , yuàn míng tái jǔ hào wéi xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.