Traditional

晚晴

水聲赴虢虢回塘,簾影疏疏遶四廊。
靜院數杯傾白墮,幽窗一枕夢清湘。
潤侵書笥深防蠹,暖徹衣篝剩得香。
解組徑歸應更樂,偷閑猶足傲羲皇。

Simplified

晚晴

水声赴虢虢回塘,帘影疏疏遶四廊。
静院数杯倾白堕,幽窗一枕梦清湘。
润侵书笥深防蠹,暖彻衣篝剩得香。
解组径归应更乐,偷闲犹足傲羲皇。

Pronunciation

wǎn qíng

shuǐ shēng fù guó guó huí táng , lián yǐng shū shū rào sì láng 。
jìng yuàn shù bēi qīng bái duò , yōu chuāng yī zhěn mèng qīng xiāng 。
rùn qīn shū sì shēn fáng dù , nuǎn chè yī gōu shèng dé xiāng 。
jiě zǔ jìng guī yīng gēng lè , tōu xián yóu zú ào xī huáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.