Traditional

晚望

江城寒角動,沙洲夕鳥還。
獨在高亭上,西南望遠山。

Simplified

晚望

江城寒角动,沙洲夕鸟还。
独在高亭上,西南望远山。

Pronunciation

wǎn wàng

jiāng chéng hán jiǎo dòng , shā zhōu xī niǎo huán 。
dú zài gāo tíng shàng , xī nán wàng yuǎn shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.