Traditional

晚桃花

一樹紅桃亞拂池,竹遮松蔭晚開時。
非因斜日無由見,不是閑人豈得知。
寒地生材遺校易,貧家養女嫁常遲。
春深欲落誰憐惜,白侍郎來折一枝。

Simplified

晚桃花

一树红桃亚拂池,竹遮松荫晚开时。
非因斜日无由见,不是闲人岂得知。
寒地生材遗校易,贫家养女嫁常迟。
春深欲落谁怜惜,白侍郎来折一枝。

Pronunciation

wǎn táo huā

yī shù hóng táo yà fú chí , zhú zhē sōng yīn wǎn kāi shí 。
fēi yīn xié rì wú yóu jiàn , bù shì xián rén qǐ dé zhī 。
hán dì shēng cái yí xiào yì , pín jiā yǎng nǚ jià cháng chí 。
chūn shēn yù luò shuí lián xī , bái shì láng lái zhē yī zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.