Traditional

晚次湖口有懷

靄然空水合,目極平江暮。
南望天無涯,孤帆落何處。
頃為衡湘客,頗見湖山趣。
朝氣和楚雲,夕陽映江樹。
帝鄉勞想望,萬裏心來去。
白發生扁舟,滄波滿歸路。
秋風今已至,日夜雁南度。
木葉辭洞庭,紛紛落無數。

Simplified

晚次湖口有怀

霭然空水合,目极平江暮。
南望天无涯,孤帆落何处。
顷为衡湘客,颇见湖山趣。
朝气和楚云,夕阳映江树。
帝乡劳想望,万里心来去。
白发生扁舟,沧波满归路。
秋风今已至,日夜雁南度。
木叶辞洞庭,纷纷落无数。

Pronunciation

wǎn cì hú kǒu yǒu huái

ǎi rán kōng shuǐ hé , mù jí píng jiāng mù 。
nán wàng tiān wú yá , gū fān luò hé chǔ 。
qǐng wéi héng xiāng kè , pō jiàn hú shān qù 。
zhāo qì hé chǔ yún , xī yáng yìng jiāng shù 。
dì xiāng láo xiǎng wàng , wàn lǐ xīn lái qù 。
bái fā shēng biǎn zhōu , cāng bō mǎn guī lù 。
qiū fēng jīn yǐ zhì , rì yè yàn nán dù 。
mù yè cí dòng tíng , fēn fēn luò wú shù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.