Traditional

晚步江上

萬裏橋邊帶夕陽,隔江漁市似清湘。
山林獨往吾何恨,車馬交流渠自忙。
高柳陰中扶拄杖,平沙穩處據胡床。
故人京國無消息,安得相攜共此涼。

Simplified

晚步江上

万里桥边带夕阳,隔江渔市似清湘。
山林独往吾何恨,车马交流渠自忙。
高柳阴中扶拄杖,平沙稳处据胡床。
故人京国无消息,安得相携共此凉。

Pronunciation

wǎn bù jiāng shàng

wàn lǐ qiáo biān dài xī yáng , gé jiāng yú shì sì qīng xiāng 。
shān lín dú wǎng wú hé hèn , chē mǎ jiāo liú qú zì máng 。
gāo liǔ yīn zhōng fú zhǔ zhàng , píng shā wěn chǔ jù hú chuáng 。
gù rén jīng guó wú xiāo xī , ān dé xiāng xié gòng cǐ liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.