Traditional

晚泊湘江懷故人

天涯片雲去,遙指帝鄉憶。
惆悵增暮情,瀟湘復秋色。
扁舟宿何處,落日羨歸翼。
萬裏無故人,江鷗不相識。

Simplified

晚泊湘江怀故人

天涯片云去,遥指帝乡忆。
惆怅增暮情,潇湘复秋色。
扁舟宿何处,落日羡归翼。
万里无故人,江鸥不相识。

Pronunciation

wǎn bó xiāng jiāng huái gù rén

tiān yá piàn yún qù , yáo zhǐ dì xiāng yì 。
chóu chàng zēng mù qíng , xiāo xiāng fù qiū sè 。
biǎn zhōu sù hé chǔ , luò rì xiàn guī yì 。
wàn lǐ wú gù rén , jiāng ōu bù xiāng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.