Traditional

晚起

起晚憐春暖,歸遲愛月明。
放慵長飽睡,聞健且閑行。
北闕停朝簿,四方入社名。
唯吟一句偈,無念是無生。

Simplified

晚起

起晚怜春暖,归迟爱月明。
放慵长饱睡,闻健且闲行。
北阙停朝簿,四方入社名。
唯吟一句偈,无念是无生。

Pronunciation

wǎn qǐ

qǐ wǎn lián chūn nuǎn , guī chí ài yuè míng 。
fàng yōng cháng bǎo shuì , wén jiàn qiě xián xíng 。
běi què tíng zhāo bù , sì fāng rù shè míng 。
wéi yín yī jù jì , wú niàn shì wú shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.