Traditional

晚過鄰曲

陽狂跌宕送年華,信步來尋野老家。
淺瀨水清逢立鷺,橫林葉盡數棲鴉。
書生一飽依耕耒,壯士孤愁入戍笳。
王績但思酣美醞,葛洪不復問丹砂。

Simplified

晚过邻曲

阳狂跌宕送年华,信步来寻野老家。
浅濑水清逢立鹭,横林叶尽数栖鸦。
书生一饱依耕耒,壮士孤愁入戍笳。
王绩但思酣美酝,葛洪不复问丹砂。

Pronunciation

wǎn guò lín qū

yáng kuáng diē dàng sòng nián huá , xìn bù lái xún yě lǎo jiā 。
qiǎn lài shuǐ qīng féng lì lù , héng lín yè jìn shù qī yā 。
shū shēng yī bǎo yī gēng lěi , zhuàng shì gū chóu rù shù jiā 。
wáng jì dàn sī hān měi yùn , gé hóng bù fù wèn dān shā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.