Traditional

晚題東林寺雙池

向晚雙池好,初晴百物新。
裊枝翻翠羽,濺水躍紅鱗。
萍泛同遊子,蓮開當麗人。
臨流一惆悵,還憶曲江春。

Simplified

晚题东林寺双池

向晚双池好,初晴百物新。
袅枝翻翠羽,溅水跃红鳞。
萍泛同游子,莲开当丽人。
临流一惆怅,还忆曲江春。

Pronunciation

wǎn tí dōng lín sì shuāng chí

xiàng wǎn shuāng chí hǎo , chū qíng bǎi wù xīn 。
niǎo zhī fān cuì yǔ , jiàn shuǐ yuè hóng lín 。
píng fàn tóng yóu zǐ , lián kāi dāng lì rén 。
lín liú yī chóu chàng , huán yì qū jiāng chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.