Traditional

晦前二日夜欲曉自湖上歸對殘月獨酌

小閣對寒蟾,山尊盡更添。
方看一輪滿,又嘆兩頭纖。
脈脈離雲嶠,娟娟傍畫檐。
五更清露下,不恨客衣沾。

Simplified

晦前二日夜欲晓自湖上归对残月独酌

小阁对寒蟾,山尊尽更添。
方看一轮满,又叹两头纤。
脉脉离云峤,娟娟傍画檐。
五更清露下,不恨客衣沾。

Pronunciation

huì qián èr rì yè yù xiǎo zì hú shàng guī duì cán yuè dú zhuó

xiǎo gé duì hán chán , shān zūn jìn gēng tiān 。
fāng kàn yī lún mǎn , yòu tàn liǎng tóu xiān 。
mài mài lí yún jiào , juān juān bàng huà yán 。
wǔ gēng qīng lù xià , bù hèn kè yī zhān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.