Traditional

晦日

晦日嫌春淺,江浦看湔衣。
道傍花欲合,枝上鳥猶稀。
共憶浮橋晚,無人不醉歸。
寄書題此日,雁過洛陽飛。

Simplified

晦日

晦日嫌春浅,江浦看湔衣。
道傍花欲合,枝上鸟犹稀。
共忆浮桥晚,无人不醉归。
寄书题此日,雁过洛阳飞。

Pronunciation

huì rì

huì rì xián chūn qiǎn , jiāng pǔ kàn jiān yī 。
dào bàng huā yù hé , zhī shàng niǎo yóu xī 。
gòng yì fú qiáo wǎn , wú rén bù zuì guī 。
jì shū tí cǐ rì , yàn guò luò yáng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.