Traditional

晦日陪辛大夫宴南亭

月晦逢休浣,年光逐宴移。
早鶯留客醉,春日為人遲。
蓂草全無葉,梅花遍壓枝。
政閑風景好,莫比峴山時。

Simplified

晦日陪辛大夫宴南亭

月晦逢休浣,年光逐宴移。
早莺留客醉,春日为人迟。
蓂草全无叶,梅花遍压枝。
政闲风景好,莫比岘山时。

Pronunciation

huì rì péi xīn dà fū yàn nán tíng

yuè huì féng xiū huàn , nián guāng zhú yàn yí 。
zǎo yīng liú kè zuì , chūn rì wéi rén chí 。
míng cǎo quán wú yè , méi huā biàn yā zhī 。
zhèng xián fēng jǐng hǎo , mò bǐ xiàn shān shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.