Traditional

晨興

未旦雞三號,將旦鵝群鳴;湖陂地曠快,頗樂聞此聲。
回首宦遊日,鈴索攪五更,未言簿書勞,讒謗隨日生。
一饑百憂散,灑然懷抱清。
雨後初得薺,晨庖有珍烹,豈不念加糝,侈汰恐易萌。
且當讀古書,至味敵大羹。

Simplified

晨兴

未旦鸡三号,将旦鹅群鸣;湖陂地旷快,颇乐闻此声。
回首宦游日,铃索搅五更,未言簿书劳,谗谤随日生。
一饥百忧散,洒然怀抱清。
雨後初得荠,晨庖有珍烹,岂不念加糁,侈汰恐易萌。
且当读古书,至味敌大羹。

Pronunciation

chén xīng

wèi dàn jī sān hào , jiāng dàn é qún míng û hú bēi dì kuàng kuài , pō lè wén cǐ shēng 。
huí shǒu huàn yóu rì , líng suǒ jiǎo wǔ gēng , wèi yán bù shū láo , chán bàng suí rì shēng 。
yī jī bǎi yōu sàn , sǎ rán huái bào qīng 。
yǔ hòu chū dé jì , chén páo yǒu zhēn pēng , qǐ bù niàn jiā sǎn , chǐ tài kǒng yì méng 。
qiě dāng dú gǔ shū , zhì wèi dí dà gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.