Traditional

晨起有感

痛飲可以豪,謝病可以高,計之顧不審,老與世俗鏖。
丈夫本自許,四十擁旌旄,上馬不回顧,賊穴窮腥臊。
渭橋恥未雪,孰謂弓可櫜?
此誌竟悠悠,徂歲行滔滔。
一官客長安,燭下束弊袍,豈惟嘆龍鍾,行恐悲焄蒿。
吾曹議古人,後亦觀吾曹;浮雲易變滅,公議終堅牢。

Simplified

晨起有感

痛饮可以豪,谢病可以高,计之顾不审,老与世俗鏖。
丈夫本自许,四十拥旌旄,上马不回顾,贼穴穷腥臊。
渭桥耻未雪,孰谓弓可櫜?
此志竟悠悠,徂岁行滔滔。
一官客长安,烛下束弊袍,岂惟叹龙锺,行恐悲焄蒿。
吾曹议古人,後亦观吾曹;浮云易变灭,公议终坚牢。

Pronunciation

chén qǐ yǒu gǎn

tòng yǐn kě yǐ háo , xiè bìng kě yǐ gāo , jì zhī gù bù shěn , lǎo yǔ shì sú áo 。
zhàng fū běn zì xǔ , sì shí yōng jīng máo , shàng mǎ bù huí gù , zéi xué qióng xīng sāo 。
wèi qiáo chǐ wèi xuě , shú wèi gōng kě gāo ?
cǐ zhì jìng yōu yōu , cú suì xíng tāo tāo 。
yī guān kè cháng ān , zhú xià shù bì páo , qǐ wéi tàn lóng zhōng , xíng kǒng bēi xūn hāo 。
wú cáo yì gǔ rén , hòu yì guān wú cáo û fú yún yì biàn miè , gōng yì zhōng jiān láo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.