Traditional

晨起

青青水中萍,粲粲墻下草。
開歲才幾時,已嘆春事老。
鳴禽傍窗戶,怪我倦幽討。
長吟感人懷,病枕起亦早。
下床呼獠奴,浩蕩恣灑掃。
綠陰列蒼石,芳樽得頻倒。
客來但與飲,談天有何好?
亦莫雕肺肝,吟哦學郊島。

Simplified

晨起

青青水中萍,粲粲墙下草。
开岁才几时,已叹春事老。
鸣禽傍窗户,怪我倦幽讨。
长吟感人怀,病枕起亦早。
下床呼獠奴,浩荡恣洒扫。
绿阴列苍石,芳樽得频倒。
客来但与饮,谈天有何好?
亦莫雕肺肝,吟哦学郊岛。

Pronunciation

chén qǐ

qīng qīng shuǐ zhōng píng , càn càn qiáng xià cǎo 。
kāi suì cái jī shí , yǐ tàn chūn shì lǎo 。
míng qín bàng chuāng hù , guài wǒ juàn yōu tǎo 。
cháng yín gǎn rén huái , bìng zhěn qǐ yì zǎo 。
xià chuáng hū liáo nú , hào dàng zī sǎ sǎo 。
lǜ yīn liè cāng shí , fāng zūn dé pín dǎo 。
kè lái dàn yǔ yǐn , tán tiān yǒu hé hǎo ?
yì mò diāo fèi gān , yín ó xué jiāo dǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.