Traditional

晨起

終夜厭姑惡,經春無秭歸。
溪雲生慘慘,林日淡暉暉。
物外孤懹勝,人間百慮非。
鄰翁剡中去,為我買漁衣。

Simplified

晨起

终夜厌姑恶,经春无秭归。
溪云生惨惨,林日澹晖晖。
物外孤懹胜,人间百虑非。
邻翁剡中去,为我买渔衣。

Pronunciation

chén qǐ

zhōng yè yàn gū è , jīng chūn wú zǐ guī 。
xī yún shēng cǎn cǎn , lín rì dàn huī huī 。
wù wài gū ràng shèng , rén jiān bǎi lǜ fēi 。
lín wēng yǎn zhōng qù , wéi wǒ mǎi yú yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.