Traditional

晨起

月淡知將曉,風清喜近秋。
狂吟詞跌宕,新沐發颼飀。
桐葉危先墮,蟬聲斷更遒。
達生隨處樂,自笑替人愁。

Simplified

晨起

月澹知将晓,风清喜近秋。
狂吟词跌宕,新沐发飕飀。
桐叶危先堕,蝉声断更遒。
达生随处乐,自笑替人愁。

Pronunciation

chén qǐ

yuè dàn zhī jiāng xiǎo , fēng qīng xǐ jìn qiū 。
kuáng yín cí diē dàng , xīn mù fā sōu liú 。
tóng yè wēi xiān duò , chán shēng duàn gēng qiú 。
dá shēng suí chǔ lè , zì xiào tì rén chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.