Traditional

暇日

身健官閑荷主恩,蕭然不異在家園。
一池新墨生吟思,半篆殘香入夢魂。
舊友無書知獨冷,小兒有命會孤騫。
藜羹麤足余何事,鐘動三茅又歛昏。

Simplified

暇日

身健官闲荷主恩,萧然不异在家园。
一池新墨生吟思,半篆残香入梦魂。
旧友无书知独冷,小儿有命会孤骞。
藜羹麤足余何事,钟动三茅又歛昏。

Pronunciation

xiá rì

shēn jiàn guān xián hé zhǔ ēn , xiāo rán bù yì zài jiā yuán 。
yī chí xīn mò shēng yín sī , bàn zhuàn cán xiāng rù mèng hún 。
jiù yǒu wú shū zhī dú lěng , xiǎo ér yǒu mìng huì gū qiān 。
lí gēng cū zú yú hé shì , zhōng dòng sān máo yòu liǎn hūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.