Traditional

暮歸舟中

五月未劇暑,暮從城市還。
斷虹低飲澗,落日遠銜山。
蟹舍叢蘆外,菱舟薄靄間。
詩情終草草,虛遣鬢毛斑。

Simplified

暮归舟中

五月未剧暑,暮从城市还。
断虹低饮涧,落日远衔山。
蟹舍丛芦外,菱舟薄霭间。
诗情终草草,虚遣鬓毛斑。

Pronunciation

mù guī zhōu zhōng

wǔ yuè wèi jù shǔ , mù cóng chéng shì huán 。
duàn hóng dī yǐn jiàn , luò rì yuǎn xián shān 。
xiè shè cóng lú wài , líng zhōu báo ǎi jiān 。
shī qíng zhōng cǎo cǎo , xū qiǎn bìn máo bān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.