Traditional

暮春新路至湖上示元敏

時雨作未成,蒸溽思出門。
湖塘直東西,行人各歸村。
翻翻鳥投林。
杳杳鐘鳴昏。
羊牛爭迮路,煙火出短垣。
吾兒望未到,誰與共盤餐?
幽獨多惻愴,且復攜斯孫,歸來蓬窗下,聊可與晤言。

Simplified

暮春新路至湖上示元敏

时雨作未成,蒸溽思出门。
湖塘直东西,行人各归村。
翻翻鸟投林。
杳杳钟鸣昏。
羊牛争迮路,烟火出短垣。
吾儿望未到,谁与共盘餐?
幽独多恻怆,且复携斯孙,归来蓬窗下,聊可与晤言。

Pronunciation

mù chūn xīn lù zhì hú shàng shì yuán mǐn

shí yǔ zuò wèi chéng , zhēng rù sī chū mén 。
hú táng zhí dōng xī , xíng rén gè guī cūn 。
fān fān niǎo tóu lín 。
yǎo yǎo zhōng míng hūn 。
yáng niú zhēng zé lù , yān huǒ chū duǎn yuán 。
wú ér wàng wèi dào , shuí yǔ gòng pán cān ?
yōu dú duō cè chuàng , qiě fù xié sī sūn , guī lái péng chuāng xià , liáo kě yǔ wù yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.