Traditional

暮秋遣興

平生南地慣羈遊,放浪常同不系舟。
鼉作夜風經沌口,鸛鳴秋雨宿杭頭。
方傾意氣輕秦俠,俄困悲傷類楚囚。
買屋數間聊作戲,豈知真用作菟裘。

Simplified

暮秋遣兴

平生南地惯羁游,放浪常同不系舟。
鼍作夜风经沌口,鹳鸣秋雨宿杭头。
方倾意气轻秦侠,俄困悲伤类楚囚。
买屋数间聊作戏,岂知真用作菟裘。

Pronunciation

mù qiū qiǎn xīng

píng shēng nán dì guàn jī yóu , fàng làng cháng tóng bù xì zhōu 。
tuó zuò yè fēng jīng dùn kǒu , guàn míng qiū yǔ sù háng tóu 。
fāng qīng yì qì qīng qín xiá , é kùn bēi shāng lèi chǔ qiú 。
mǎi wū shù jiān liáo zuò xì , qǐ zhī zhēn yòng zuò tù qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.