Traditional

暮秋野興賦得傾壸酒詩

劉伶正捉酒。
中散欲彈琴。
但使逢秋菊。
何須就竹林。

Simplified

暮秋野兴赋得倾壸酒诗

刘伶正捉酒。
中散欲弹琴。
但使逢秋菊。
何须就竹林。

Pronunciation

mù qiū yě xīng fù dé qīng kǔn jiǔ shī

liú líng zhèng zhuō jiǔ , zhōng sàn yù dàn qín , dàn shǐ féng qiū jú , hé xū jiù zhú lín ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.