Traditional

暮秋

百年大耋龍鍾日,九月初寒慘淡天。
嶺谷高低明野火,村墟遠近起炊煙。

Simplified

暮秋

百年大耋龙锺日,九月初寒惨淡天。
岭谷高低明野火,村墟远近起炊烟。

Pronunciation

mù qiū

bǎi nián dà dié lóng zhōng rì , jiǔ yuè chū hán cǎn dàn tiān 。
lǐng gǔ gāo dī míng yě huǒ , cūn xū yuǎn jìn qǐ chuī yān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.