Traditional

暮立

黃昏獨立佛堂前,滿地槐花滿樹蟬。
大牴四時心總苦,就中腸斷是秋天。

Simplified

暮立

黄昏独立佛堂前,满地槐花满树蝉。
大抵四时心总苦,就中肠断是秋天。

Pronunciation

mù lì

huáng hūn dú lì fó táng qián , mǎn dì huái huā mǎn shù chán 。
dà dǐ sì shí xīn zǒng kǔ , jiù zhōng cháng duàn shì qiū tiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.