Traditional

曲江亭晚望

曲江岸北憑欄幹,水面陰生日腳殘。
塵路行多綠袍故,風亭立久白須寒。
詩成暗著閑心記,山好遙偷病眼看。
不被馬前提省印,何人信道是郎官?

Simplified

曲江亭晚望

曲江岸北凭栏干,水面阴生日脚残。
尘路行多绿袍故,风亭立久白须寒。
诗成暗著闲心记,山好遥偷病眼看。
不被马前提省印,何人信道是郎官?

Pronunciation

qū jiāng tíng wǎn wàng

qū jiāng àn běi píng lán gān , shuǐ miàn yīn shēng rì jiǎo cán 。
chén lù xíng duō lǜ páo gù , fēng tíng lì jiǔ bái xū hán 。
shī chéng àn zhù xián xīn jì , shān hǎo yáo tōu bìng yǎn kàn 。
bù bèi mǎ qián tí shěng yìn , hé rén xìn dào shì láng guān ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.