Traditional

曲江憶元九

春來無伴閑遊少,行樂三分減二分。
何況今朝杏園裏,閑人逢盡不逢君。

Simplified

曲江忆元九

春来无伴闲游少,行乐三分减二分。
何况今朝杏园里,闲人逢尽不逢君。

Pronounciation

qū jiāng yì yuán jiǔ

chūn lái wú bàn xián yóu shǎo , xíng lè sān fēn jiǎn èr fēn 。
hé kuàng jīn zhāo xìng yuán lǐ , xián rén féng jìn bù féng jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.