Traditional

曲江感秋 五年作。

沙草新雨地,岸柳涼風枝。
三年感秋意,並在曲江池。
早蟬已嘹唳,晚荷復離披。
前秋去秋思,一一生此時。
昔人三十二,秋興已雲悲。
我今欲四十,秋懷亦可知。
歲月不虛設,此身隨日衰。
暗老不自覺,直到鬢成絲。

Simplified

曲江感秋 五年作。

沙草新雨地,岸柳凉风枝。
三年感秋意,并在曲江池。
早蝉已嘹唳,晚荷复离披。
前秋去秋思,一一生此时。
昔人三十二,秋兴已云悲。
我今欲四十,秋怀亦可知。
岁月不虚设,此身随日衰。
暗老不自觉,直到鬓成丝。

Pronunciation

qū jiāng gǎn qiū wǔ nián zuò 。

shā cǎo xīn yǔ dì , àn liǔ liáng fēng zhī 。
sān nián gǎn qiū yì , bìng zài qū jiāng chí 。
zǎo chán yǐ liáo lì , wǎn hé fù lí pī 。
qián qiū qù qiū sī , yī yī shēng cǐ shí 。
xī rén sān shí èr , qiū xīng yǐ yún bēi 。
wǒ jīn yù sì shí , qiū huái yì kě zhī 。
suì yuè bù xū shè , cǐ shēn suí rì shuāi 。
àn lǎo bù zì jué , zhí dào bìn chéng sī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.