Traditional

曲江早秋 二年作。

秋波紅蓼水,夕照青蕪岸。
獨信馬蹄行,曲江池四畔。
早涼晴後至,殘暑暝來散。
方喜炎燠銷,復嗟時節換。
我年三十六,冉冉昏復旦。
人壽七十稀,七十新過半。
且當對酒笑,勿起臨風嘆。

Simplified

曲江早秋 二年作。

秋波红蓼水,夕照青芜岸。
独信马蹄行,曲江池四畔。
早凉晴后至,残暑暝来散。
方喜炎燠销,复嗟时节换。
我年三十六,冉冉昏复旦。
人寿七十稀,七十新过半。
且当对酒笑,勿起临风叹。

Pronunciation

qū jiāng zǎo qiū èr nián zuò 。

qiū bō hóng liǎo shuǐ , xī zhào qīng wú àn 。
dú xìn mǎ tí xíng , qū jiāng chí sì pàn 。
zǎo liáng qíng hòu zhì , cán shǔ míng lái sàn 。
fāng xǐ yán yù xiāo , fù jiē shí jié huàn 。
wǒ nián sān shí liù , rǎn rǎn hūn fù dàn 。
rén shòu qī shí xī , qī shí xīn guò bàn 。
qiě dāng duì jiǔ xiào , wù qǐ lín fēng tàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.