Traditional

曲江秋

如何是道。
這一點,古今尋求顛倒。
人人有分,個個不虧少。
皆因動念錯,染著處,便生煩惱。
若也般般放下,有何微奧。
隨分隨緣且過,究本來面目,直須分曉。
寒爐冷竈。
對虎龍吟嘯。
目前便是了。
更不向,外邊尋討。
不問神仙與佛,共同覺照。

Simplified

曲江秋

如何是道。
这一点,古今寻求颠倒。
人人有分,个个不亏少。
皆因动念错,染着处,便生烦恼。
若也般般放下,有何微奥。
随分随缘且过,究本来面目,直须分晓。
寒炉冷灶。
对虎龙吟啸。
目前便是了。
更不向,外边寻讨。
不问神仙与佛,共同觉照。

Pronunciation

qū jiāng qiū

rú hé shì dào 。
zhè yī diǎn , gǔ jīn xún qiú diān dǎo 。
rén rén yǒu fēn , gè gè bù kuī shǎo 。
jiē yīn dòng niàn cuò , rǎn zhuó chǔ , biàn shēng fán nǎo 。
ruò yě bān bān fàng xià , yǒu hé wēi ào 。
suí fēn suí yuán qiě guò , jiū běn lái miàn mù , zhí xū fēn xiǎo 。
hán lú lěng zào 。
duì hǔ lóng yín xiào 。
mù qián biàn shì liǎo 。
gēng bù xiàng , wài biān xún tǎo 。
bù wèn shén xiān yǔ fó , gòng tóng jué zhào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.