Traditional

曲江醉後贈諸親故

郭東丘墓何年客?
江畔風光幾日春?
隻合殷勤逐杯酒,不須疏索向交親。
中天或有長生藥,下界應無不死人。
除卻醉來開口笑,世間何事更關身?

Simplified

曲江醉后赠诸亲故

郭东丘墓何年客?
江畔风光几日春?
只合殷勤逐杯酒,不须疏索向交亲。
中天或有长生药,下界应无不死人。
除却醉来开口笑,世间何事更关身?

Pronunciation

qū jiāng zuì hòu zèng zhū qīn gù

guō dōng qiū mù hé nián kè ?
jiāng pàn fēng guāng jī rì chūn ?
zhī hé yīn qín zhú bēi jiǔ , bù xū shū suǒ xiàng jiāo qīn 。
zhōng tiān huò yǒu cháng shēng yào , xià jiè yīng wú bù sǐ rén 。
chú què zuì lái kāi kǒu xiào , shì jiān hé shì gēng guān shēn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.