Traditional

曲龍山歌

曲龍丈人冠藕花,其顏色映光明砂。
玉繩金枝有通籍,五嶽三山如一家。
遙指叢霄沓靈島,島中曄曄無凡草。
九仙傲倪折五芝,翠鳳白麟回異道。
石臺石鏡月長明,石洞石橋連上清。
人間妻子見不識,拍雲揮手升天行。
摩天截漢何瀟灑,四石五雲更上下。
下方小兆更拜焉,願得騎雲作車馬。
子欲居九夷,乘桴浮於海。
聖人之意有所在,曲龍何在在海中。
石室玉堂窅玲瓏,其下琛怪之所產,其上靈棲復無限。
無風浪頂高屋脊,有風天晴翻海眼。
願逐剛風騎吏旋,起居按摩參寥天。
鳳凰頰骨流珠佩,孔雀尾毛張翠蓋。
下看人界等蟲沙,夜宿層城阿母家。

Simplified

曲龙山歌

曲龙丈人冠藕花,其颜色映光明砂。
玉绳金枝有通籍,五岳三山如一家。
遥指丛霄沓灵岛,岛中晔晔无凡草。
九仙傲倪折五芝,翠凤白麟回异道。
石台石镜月长明,石洞石桥连上清。
人间妻子见不识,拍云挥手升天行。
摩天截汉何潇洒,四石五云更上下。
下方小兆更拜焉,愿得骑云作车马。
子欲居九夷,乘桴浮于海。
圣人之意有所在,曲龙何在在海中。
石室玉堂窅玲珑,其下琛怪之所产,其上灵栖复无限。
无风浪顶高屋脊,有风天晴翻海眼。
愿逐刚风骑吏旋,起居按摩参寥天。
凤凰颊骨流珠佩,孔雀尾毛张翠盖。
下看人界等虫沙,夜宿层城阿母家。

Pronunciation

qū lóng shān gē

qū lóng zhàng rén guān ǒu huā , qí yán sè yìng guāng míng shā 。
yù shéng jīn zhī yǒu tōng jí , wǔ yuè sān shān rú yī jiā 。
yáo zhǐ cóng xiāo tà líng dǎo , dǎo zhōng yè yè wú fán cǎo 。
jiǔ xiān ào ní zhē wǔ zhī , cuì fèng bái lín huí yì dào 。
shí tái shí jìng yuè cháng míng , shí dòng shí qiáo lián shàng qīng 。
rén jiān qī zǐ jiàn bù shí , pāi yún huī shǒu shēng tiān xíng 。
mó tiān jié hàn hé xiāo sǎ , sì shí wǔ yún gēng shàng xià 。
xià fāng xiǎo zhào gēng bài yān , yuàn dé qí yún zuò chē mǎ 。
zǐ yù jū jiǔ yí , chéng fú fú yú hǎi 。
shèng rén zhī yì yǒu suǒ zài , qū lóng hé zài zài hǎi zhōng 。
shí shì yù táng yǎo líng lóng , qí xià chēn guài zhī suǒ chǎn , qí shàng líng qī fù wú xiàn 。
wú fēng làng dǐng gāo wū jǐ , yǒu fēng tiān qíng fān hǎi yǎn 。
yuàn zhú gāng fēng qí lì xuán , qǐ jū àn mó cān liáo tiān 。
fèng huáng jiá gǔ liú zhū pèi , kǒng què wěi máo zhāng cuì gài 。
xià kàn rén jiè děng chóng shā , yè sù céng chéng ā mǔ jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.