Traditional

曾東遊以詩寄之

出郭離言多,回車始知遠。
寂然層城暮,更念前山轉。
總轡越成臯,浮舟背梁苑。
朝朝勞延首,往往若在眼。
落日孤雲還,邊愁迷楚關。
如何漵花發,復對遊子顏。
古寺杉栝裏,連檣洲渚間。
煙生海西岸,雲見吳南山。
驚風掃蘆荻,翻浪連天白。
正是揚帆時,偏逢江上客。
由來許佳句,況乃愜所適。
嵯峨天姥峰,翠色春更碧。
氣淒湖上雨,月凈剡中夕。
釣艇或相逢,江蘺又堪摘。
迢迢始寧墅,蕪沒謝公宅。
朱槿列摧墉,蒼苔遍幽石。
顧予任疏懶,期爾振羽翮。
滄洲未可行,須售金門策。

Simplified

曾东游以诗寄之

出郭离言多,回车始知远。
寂然层城暮,更念前山转。
总辔越成皋,浮舟背梁苑。
朝朝劳延首,往往若在眼。
落日孤云还,边愁迷楚关。
如何溆花发,复对游子颜。
古寺杉栝里,连樯洲渚间。
烟生海西岸,云见吴南山。
惊风扫芦荻,翻浪连天白。
正是扬帆时,偏逢江上客。
由来许佳句,况乃惬所适。
嵯峨天姥峰,翠色春更碧。
气凄湖上雨,月净剡中夕。
钓艇或相逢,江蓠又堪摘。
迢迢始宁墅,芜没谢公宅。
朱槿列摧墉,苍苔遍幽石。
顾予任疏懒,期尔振羽翮。
沧洲未可行,须售金门策。

Pronunciation

zēng dōng yóu yǐ shī jì zhī

chū guō lí yán duō , huí chē shǐ zhī yuǎn 。
jì rán céng chéng mù , gēng niàn qián shān zhuǎn 。
zǒng pèi yuè chéng gāo , fú zhōu bèi liáng yuàn 。
zhāo zhāo láo yán shǒu , wǎng wǎng ruò zài yǎn 。
luò rì gū yún huán , biān chóu mí chǔ guān 。
rú hé xù huā fā , fù duì yóu zǐ yán 。
gǔ sì shān guā lǐ , lián qiáng zhōu zhǔ jiān 。
yān shēng hǎi xī àn , yún jiàn wú nán shān 。
jīng fēng sǎo lú dí , fān làng lián tiān bái 。
zhèng shì yáng fān shí , piān féng jiāng shàng kè 。
yóu lái xǔ jiā jù , kuàng nǎi qiè suǒ shì 。
cuó é tiān mǔ fēng , cuì sè chūn gēng bì 。
qì qī hú shàng yǔ , yuè jìng yǎn zhōng xī 。
diào tǐng huò xiāng féng , jiāng lí yòu kān zhāi 。
tiáo tiáo shǐ níng shù , wú méi xiè gōng zhái 。
zhū jǐn liè cuī yōng , cāng tái biàn yōu shí 。
gù yú rèn shū lǎn , qī ěr zhèn yǔ hé 。
cāng zhōu wèi kě xíng , xū shòu jīn mén cè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.