Traditional

月下呈章秀才(八元)

自古悲搖落,誰人奈此何。
夜蛩偏傍枕,寒鳥數移柯。
向老三年謫,當秋百感多。
家貧惟好月,空愧子猷過。

Simplified

月下呈章秀才(八元)

自古悲摇落,谁人奈此何。
夜蛩偏傍枕,寒鸟数移柯。
向老三年谪,当秋百感多。
家贫惟好月,空愧子猷过。

Pronunciation

yuè xià chéng zhāng xiù cái ( bā yuán )

zì gǔ bēi yáo luò , shuí rén nài cǐ hé 。
yè qióng piān bàng zhěn , hán niǎo shù yí kē 。
xiàng lǎo sān nián zhé , dāng qiū bǎi gǎn duō 。
jiā pín wéi hǎo yuè , kōng kuì zǐ yóu guò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.