Traditional

月下自三橋泛湖歸三山

素璧初升禹廟東,天風為我送孤篷。
山橫玉海蒼茫外,人在水壺縹緲中。
茅舍燈青聞吠犬,蘋汀煙淡見驚鴻。
白頭尚耐清寒在,安得終年伸釣翁。

Simplified

月下自三桥泛湖归三山

素璧初升禹庙东,天风为我送孤篷。
山横玉海苍茫外,人在水壶缥缈中。
茅舍灯青闻吠犬,蘋汀烟淡见惊鸿。
白头尚耐清寒在,安得终年伸钓翁。

Pronunciation

yuè xià zì sān qiáo fàn hú guī sān shān

sù bì chū shēng yǔ miào dōng , tiān fēng wéi wǒ sòng gū péng 。
shān héng yù hǎi cāng máng wài , rén zài shuǐ hú piǎo miǎo zhōng 。
máo shè dēng qīng wén fèi quǎn , pín tīng yān dàn jiàn jīng hóng 。
bái tóu shàng nài qīng hán zài , ān dé zhōng nián shēn diào wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.