Traditional

月夜登閣避暑

旱久炎氣盛,中人若燔燒。
清風隱何處,草樹不動搖。
何以避暑氣,無如出塵囂。
行行都門外,佛閣正岧峣。
清涼近高生,煩熱委靜銷。
開襟當軒坐,意泰神飄飄。
回看歸路傍,禾黍盡枯焦。
獨善誠有計,將何救旱苗。

Simplified

月夜登阁避暑

旱久炎气盛,中人若燔烧。
清风隐何处,草树不动摇。
何以避暑气,无如出尘嚣。
行行都门外,佛阁正岧峣。
清凉近高生,烦热委静销。
开襟当轩坐,意泰神飘飘。
回看归路傍,禾黍尽枯焦。
独善诚有计,将何救旱苗。

Pronunciation

yuè yè dēng gé bì shǔ

hàn jiǔ yán qì shèng , zhōng rén ruò fán shāo 。
qīng fēng yǐn hé chǔ , cǎo shù bù dòng yáo 。
hé yǐ bì shǔ qì , wú rú chū chén xiāo 。
xíng xíng dū mén wài , fó gé zhèng tiáo yáo 。
qīng liáng jìn gāo shēng , fán rè wěi jìng xiāo 。
kāi jīn dāng xuān zuò , yì tài shén piāo piāo 。
huí kàn guī lù bàng , hé shǔ jìn kū jiāo 。
dú shàn chéng yǒu jì , jiāng hé jiù hàn miáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.