Traditional

月巖

幾年不作月巖遊,萬裏重來已白頭。
雲外連娟何所似?
平羌江上半輪秋。

Simplified

月岩

几年不作月岩游,万里重来已白头。
云外连娟何所似?
平羌江上半轮秋。

Pronunciation

yuè yán

jī nián bù zuò yuè yán yóu , wàn lǐ zhòng lái yǐ bái tóu 。
yún wài lián juān hé suǒ sì ?
píng qiāng jiāng shàng bàn lún qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.