Traditional

月映清淮流

淮月秋偏靜,含虛夜轉明。
桂花窺鏡發,蟾影映波生。
淡灩輪初上,裴回魄正盈。
遙塘分草樹,近浦寫山城。
桐柏流光逐,蠙珠濯景清。
孤舟方利涉,更喜照前程。

Simplified

月映清淮流

淮月秋偏静,含虚夜转明。
桂花窥镜发,蟾影映波生。
澹滟轮初上,裴回魄正盈。
遥塘分草树,近浦写山城。
桐柏流光逐,蠙珠濯景清。
孤舟方利涉,更喜照前程。

Pronunciation

yuè yìng qīng huái liú

huái yuè qiū piān jìng , hán xū yè zhuǎn míng 。
guì huā kuī jìng fā , chán yǐng yìng bō shēng 。
dàn yàn lún chū shàng , péi huí pò zhèng yíng 。
yáo táng fēn cǎo shù , jìn pǔ xiě shān chéng 。
tóng bǎi liú guāng zhú , pín zhū zhuó jǐng qīng 。
gū zhōu fāng lì shè , gēng xǐ zhào qián chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.