Traditional

月照梨花/河傳

霽景風軟,煙江春漲。
小閣無人,繡簾半上。
花外姊妹相呼。
約樗蒲。
修蛾忘了章臺樣。
細思一餉。
感事添惆悵。
胸酥臂玉消減,擬覓雙魚。
倩傳書。

Simplified

月照梨花/河传

霁景风软,烟江春涨。
小阁无人,绣帘半上。
花外姊妹相呼。
约樗蒲。
修蛾忘了章台样。
细思一饷。
感事添惆怅。
胸酥臂玉消减,拟觅双鱼。
倩传书。

Pronunciation

yuè zhào lí huā / hé chuán

jì jǐng fēng ruǎn , yān jiāng chūn zhǎng 。
xiǎo gé wú rén , xiù lián bàn shàng 。
huā wài zǐ mèi xiāng hū 。
yuē chū pú 。
xiū é wàng liǎo zhāng tái yàng 。
xì sī yī xiǎng 。
gǎn shì tiān chóu chàng 。
xiōng sū bì yù xiāo jiǎn , nǐ mì shuāng yú 。
qiàn chuán shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.