Traditional

有小白馬乘馭多時,奉使東行至稠桑驛,溘然

能驟復能馳,翩翩白馬兒。
毛寒一團雪,鬃薄萬條絲。
皂蓋春行日,驪駒曉從時。
雙旌前獨步,五馬內偏騎。
芳草承蹄葉,垂楊拂頂枝。
跨將迎好客,惜不換妖姬。
慢鞚遊蕭寺,閑驅醉習池。
睡來乘作夢,興發倚成詩。
鞭為馴難下,鞍緣穩不離。
北歸還共到,東使亦相隨。
赭白何曾變,玄黃豈得知。
嘶風覺聲急,踏雪怪行遲。
昨夜猶芻秣,今朝尚縶維。
臥槽應不起,顧主遂長辭。
塵滅駸駸跡,霜留皎皎姿。
度關形未改,過隙影難追。
念倍燕求駿,情深項別騅。
銀收鉤臆帶,金卸絡頭羈。
何處埋奇骨,誰家覓弊帷。
稠桑驛門外,吟罷涕雙垂。

Simplified

有小白马乘驭多时,奉使东行至稠桑驿,溘然

能骤复能驰,翩翩白马儿。
毛寒一团雪,鬃薄万条丝。
皂盖春行日,骊驹晓从时。
双旌前独步,五马内偏骑。
芳草承蹄叶,垂杨拂顶枝。
跨将迎好客,惜不换妖姬。
慢鞚游萧寺,闲驱醉习池。
睡来乘作梦,兴发倚成诗。
鞭为驯难下,鞍缘稳不离。
北归还共到,东使亦相随。
赭白何曾变,玄黄岂得知。
嘶风觉声急,踏雪怪行迟。
昨夜犹刍秣,今朝尚絷维。
卧槽应不起,顾主遂长辞。
尘灭駸駸迹,霜留皎皎姿。
度关形未改,过隙影难追。
念倍燕求骏,情深项别骓。
银收钩臆带,金卸络头羁。
何处埋奇骨,谁家觅弊帷。
稠桑驿门外,吟罢涕双垂。

Pronunciation

yǒu xiǎo bái mǎ chéng yù duō shí , fèng shǐ dōng xíng zhì chóu sāng yì , kè rán

néng zhòu fù néng chí , piān piān bái mǎ ér 。
máo hán yī tuán xuě , zōng báo wàn tiáo sī 。
zào gài chūn xíng rì , lí jū xiǎo cóng shí 。
shuāng jīng qián dú bù , wǔ mǎ nèi piān qí 。
fāng cǎo chéng tí yè , chuí yáng fú dǐng zhī 。
kuà jiāng yíng hǎo kè , xī bù huàn yāo jī 。
màn kòng yóu xiāo sì , xián qū zuì xí chí 。
shuì lái chéng zuò mèng , xīng fā yǐ chéng shī 。
biān wéi xùn nán xià , ān yuán wěn bù lí 。
běi guī huán gòng dào , dōng shǐ yì xiāng suí 。
zhě bái hé zēng biàn , xuán huáng qǐ dé zhī 。
sī fēng jué shēng jí , tà xuě guài xíng chí 。
zuó yè yóu chú mò , jīn zhāo shàng zhí wéi 。
wò cáo yīng bù qǐ , gù zhǔ suì cháng cí 。
chén miè qīn qīn jì , shuāng liú jiǎo jiǎo zī 。
dù guān xíng wèi gǎi , guò xì yǐng nán zhuī 。
niàn bèi yàn qiú jùn , qíng shēn xiàng bié zhuī 。
yín shōu gōu yì dài , jīn xiè luò tóu jī 。
hé chǔ mái qí gǔ , shuí jiā mì bì wéi 。
chóu sāng yì mén wài , yín bà tì shuāng chuí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.