Traditional

有心

郎有心,姐有心,羅怕人多屋又深。
人多哪有千隻眼,屋深哪有千重門。

Simplified

有心

郎有心,姐有心,罗怕人多屋又深。
人多哪有千只眼,屋深哪有千重门。

Pronunciation

yǒu xīn

láng yǒu xīn , jiě yǒu xīn , luó pà rén duō wū yòu shēn 。
rén duō nǎ yǒu qiān zhī yǎn , wū shēn nǎ yǒu qiān zhòng mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.