Traditional

望初月簡於吏部

泬寥中秋夜,坐見如鉤月。
始從西南升,又欲西南沒。
全移河上影,暫透林間缺。
縱待三五時,終為千裏別。

Simplified

望初月简于吏部

泬寥中秋夜,坐见如钩月。
始从西南升,又欲西南没。
全移河上影,暂透林间缺。
纵待三五时,终为千里别。

Pronunciation

wàng chū yuè jiǎn yú lì bù

jué liáo zhōng qiū yè , zuò jiàn rú gōu yuè 。
shǐ cóng xī nán shēng , yòu yù xī nán méi 。
quán yí hé shàng yǐng , zàn tòu lín jiān quē 。
zòng dài sān wǔ shí , zhōng wéi qiān lǐ bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.