Traditional

望永思陵

綠衣迎拜屬車塵,草木曾沾雨露春。
三十五年身未死,卻為天下最窮人。

Simplified

望永思陵

绿衣迎拜属车尘,草木曾沾雨露春。
三十五年身未死,却为天下最穷人。

Pronunciation

wàng yǒng sī líng

lǜ yī yíng bài shǔ chē chén , cǎo mù zēng zhān yǔ lù chūn 。
sān shí wǔ nián shēn wèi sǐ , què wéi tiān xià zuì qióng rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.